Regulamin Konkursu #mojaFinnera

REGULAMIN KONKURSU

„#mojaFinnera” (zwany dalej Konkursem)

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest RUUKKI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 13 (96-300), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000168299 („Klient”), NIP: 522 000 64 38
 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 1. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie Konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie www.mojafinnera.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Konkurs ma na celu zachęcenie osób budujących dom lub zmieniających dach do skorzystania z oferty Ruukki i zakup dachu Ruukki Finnera.
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż uczestnik zapoznał się z Regulaminem i wyraża dobrowolnie zgodę na warunki uczestnictwa w Konkursie.
 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy społecznościowe Facebook i Instagram ani z nimi związany. Serwisy społecznościowe Facebook i Instagram nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez użytkowników, są przekazywane Organizatorowi, a nie tym Serwisom.

§ II. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 8 maja 2017 r., a kończy 30 listopada 2017 r.

§ III. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem konkursu może być osoba, która w okresie od 08.05.2017 do 30.11.2017 zakupi blachodachówkę modułową Finnera, w ilości minimum 150 m2, w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (lista Autoryzowanych Punktów Sprzedaży dostępna na stronie www.ruukkidachy.pl).

Dodatkowo, do Konkursu mogą przystąpić także osoby, które w dniach od 01.01.2017 r. do dnia 07.05.20017 dokonały już zakupu blachodachówki modułowej Finnera w ilości minimum 150 m2, u Autoryzowanego Dystrybutora Ruukki Polska Sp. z o.o. Osoby te nie będą jednak brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody Gwarantowanej.

§ IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz Komisja Konkursowa

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) Zakupić blachodachówkę modułową Ruukki Finnera w ilości minimum 150 m2 w okresie 08.05.2017 do 30.11.2017 w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży. Lista Autoryzowanych Punktów Sprzedaży znajduje się na stronie www.ruukkidachy.pl; Warunek ten uważa się za spełniony również jeżeli zakup wspomnianej blachodachówki nastąpił w okresie od 01.01.2017 do 07.05.2017 r. z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody Gwarantowanej

b) posiadać aktywne konto na Instagram lub Facebook

c) opublikować (post musi mieć status publiczny) zdjęcie/video na swoim koncie na Facebooku lub Instagramie wraz z krótką historią/anegdotą z budowy (minimum 5 zdań) i oznaczyć je hashtagiem #mojaFinnera, #mojafinnera i/lub #Ruukki, #ruukki;

d) wypełnić formularz wklejając link do swojego profilu, na którym umieszczona została historia/anegdota z budowy;

e) wypełnić formularz dołączając skan lub zdjęcie faktury zakupu blachodachówki modułowej Ruukki Finnera (faktura musi zawierać informację o tym, że zakupioną blachodachówką jest Ruukki Finnera, informację o ilości m2 oraz być wystawiona na Uczestnika jako nabywcę; faktury nie sumują się);

f) po wysłaniu zgłoszenia zawierającego fakturę zakupu oraz historię z budowy w odpowiedzi na otrzymanego od Organizatora maila wysłać zdjęcie pomieszczenia, które miałoby być zaaranżowane przez Dorotę Szelągowską wraz z ewentualną inspiracją;

g) zaakceptować niniejszy Regulamin;

h) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu;

i) zgłoszenie historii/anegdoty z budowy oraz wysłanie faktury mogą nastąpić w niezależnych terminach nieprzekraczających 30.11.2017 roku, ale muszą być wysłane z jednego adresu e-mail.

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, będące rezydentami Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Publikowane treści zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne lub obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji Konkursowej. Uczestnik Konkursu dodając treści konkursowe w formularzu na stronie konkursowej oświadcza tym samym, że jest autorem tych materiałów, i stanowią one przejaw jego własnej twórczej działalności o indywidualnym charakterze, posiada do nich prawa autorskie oraz nie naruszają oneo jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdy treści konkursowe naruszą jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 1. Z chwilą udostępnienia linka/odnośnika do treści konkursowych w formularzu na stronie konkursowej, Uczestnik udziela nieodpłatnie nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie przez Ruukki Polska sp. z o.o. z opublikowanych treści, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – zapisywanie w pamięci komputerów, na nośnikach pamięci flash oraz innych nośnikach zapisu cyfrowego, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, (iii) prawo do modyfikowania, zmiany utworu, łączenie ich z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie i zmianę; (iv) prawo do wykorzystywania utworu lub ich fragmentów w reklamie lub promocji Ruukki Polska sp. z o.o., w tym także połączonej z reklamą lub promocją usług/produktów Ruukki Polska sp. z o.o., w jakiejkolwiek formie – w tym w szczególności reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, outdoor, BTL, broszurach informacyjnych, na stronach internetowych, w tym w szczególności na YouTube.com, Facebook.com, LinkedIn.com, Twitter.com, a także wykorzystanie utworu konkursowego w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych.; (v) prawo do wprowadzania do obrotu, w tym sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu; (vi) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie nagrodzony którąkolwiek z nagród wskazanych w § V, z chwilą wydania nagrody, Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Ruukki Polska sp. z o.o. na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania  zezwoleń na  wykonywanie  zależnego prawa  autorskiego do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z wszystkich elementów udostępnionych treści konkursowych (w szczególności: zdjęć, video, historii, anegdot z budowy) i ich swobodnej eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie.Warunkiem wydania nagrody jest przekazanie Organizatorowi podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika egzemplarza Regulaminu konkursu wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego adresu do korespondencji. Egzemplarz ten zostanie przed wydaniem nagrody opatrzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Organizatora i stanowić będzie dowód zawarcia pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem umowy o przeniesienie na Organizatora autorskich praw do treści konkursowych o której mowa w niniejszym ustępie.

§ V. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią:

a) Nagroda Główna – projekt aranżacji wybranego wnętrza wykonany przez Dorotę Szelągowską oraz zwrot zakupu elementów dekoracyjnych czy wykonanych usług w celu realizacji metamorfozy wnętrza do kwoty 20 000 zł brutto (przekazany w formie przelewu na konto do 30 dni po przedstawieniu faktur zakupowych czy usługowych, na przedstawienie faktur Zwycięzca ma rok od dnia ogłoszenia wyników)
b) Nagroda Gwarantowana dla pierwszych 100 osób kwota 500 zł za dokonany zakup minimum 150 m2 blachodachówki Ruukki Finnera u Autoryzowanego Dystrybutora Ruukki Polska Sp. z o.o. (przekazany w formie przelewu na konto do 30 dni po przesłaniu za pomocą formularza na stronie konkursowej www.mojafinnera.pl, faktury zakupowej, na której wskazana jest blachodachówka Ruukki Finnera wraz z ilością m2 i jej pozytywnej weryfikacji przez Organizatora)

 1. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 1. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda Gwarantowana.
 1. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez:

a) Nagroda Główna – osobiste, uroczyste wręczenie listu gratulacyjnego przez Dorotę Szelągowską, nagranie wideo z wizyty
b) Nagroda Gwarantowana – wpłata na konto podane przez Uczestnika po pozytywnej weryfikacji faktury przez Organizatora

 1. Zwycięzca Nagrody Głównej zostanie wyłoniony na podstawie postanowień punktu VI Regulaminu.
 1. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na równowartość pieniężną.
 1. Zwycięzcom nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 1. Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody. Od łącznej wartości Nagród Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.
 1. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ VI. Zwycięzcy Konkursu oraz Komisja Konkursowa

 1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której treści konkursowe zostaną ocenione jako najlepsze. Wyboru dokona Komisja Konkursowa, która spośród wszystkich zgłoszeń wybierze 1 (jedną) najlepszą publikację konkursową, która zostanie nagrodzona Nagrodą Główną.
 1. Wyłaniając zwycięzcę Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim uznaniem, uwzględniając w szczególności: oryginalność publikacji konkursowej; kreatywność Uczestnika; nośność i przekaz publikacji konkursowej, a także możliwość ich wykorzystania dla celów promocyjnych i reklamowych Organizatora.
 1. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie wyboru najlepszej publikacji konkursowej i nagrodzenie Uczestnika Nagrodą Główną.
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik, który otrzyma Nagrodę Główną wyraża zgodę na publikację jego wizerunku oraz wizerunku domu pokrytego blachodachówką Ruukki Finnera w mediach, w tym w szczególności na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora.
 1. Do zadań Komisji Konkursowej, poza wyłonieniem zwycięzców Konkursu będzie należeć rozpatrywanie reklamacji związanych z Konkursem.
 1. W skład Komisji Konkursowej wejdzie 2 przedstawicieli Organizatora.
 1. Komisja będzie pracowała niejawnie i jej decyzje stwierdzane będą w protokole. Członkowie Komisji zobowiązują się do utrzymania tajemnicy obrad do momentu ogłoszenia wyników.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 grudnia 2017r. Do dnia 15 grudnia 2017 r. wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mojafinnera.pl.
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej email jak najszybciej, jednak nie później niż 2 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników.
 1. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy z Nagrody Głównej, Komisja ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi, który zostanie wyłoniony podczas dodatkowego posiedzenia Komisji, jednak nie później niż do 30 grudnia 2017 roku.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie listem  poleconym  na  adres  Agencji:  Adchitects Sp. z o.o. ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań, z dopiskiem „#mojaFinnera” nie później niż do dnia 15 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, nazwę i adres Uczestnika, w imieniu, którego jest zgłaszana oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 1. Zgłaszający reklamację zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§ VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, biorących udział w Konkursie, jest Organizator.
 1. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres email, adres budowy oraz nr telefonu kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych i związanych z organizacją, przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym ogłoszeniem wyników, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród, zapewnieniem kontaktu z Uczestnikami, jak również rozpatrywaniem reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, aby wziąć udział konkursie.
 1. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 1. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Agencji Adchitects Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tęczowa 3, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych w zakresie w jakim ma to zastosowanie dla obsługującego konkurs na potrzeby Organizatora tj. poinformowania o wynikach konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§ IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, jeśli zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, chyba że zmiany te będą wynikały z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów państwowych lub samorządowych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia oświadczenia o przyznaniu Nagrody danemu Zwycięzcy w przypadku stwierdzenia, iż działania, które podjął Uczestnik w celu otrzymania Nagrody stanowiły działanie niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.
 1. W sprawach nienormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.05.2017 r.